ANIME INFO

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu – Hatsukoi

Type: OVA

Bungaku Shoujo OVA that was included in Bungaku Shoujo: Miranai no Shousin Limited Edition.

Genre: , , ,

Released: Dec 26, 2009

Status: Completed

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu – Hatsukoi